ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΡΙΔΑΣ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΡΙΔΑΣ 2014


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ   01/01/2014-31/12/2014


ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Από επιχορήγηση του Δήμου Ν.ΙΩΝΙΑΣ                     10000,00                                               

Συμμετοχή του ΟΚΑΝΑ                                                38483,00

Συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών                    58134,00

Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής                           15000,00

                                                                                          ------------                                                    
ΣΥΝΟΛΟΝ                                                                   121617,00              

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Αμοιβές Προσωπικού                                                      61649,16

Ασφαλιστικές  εισφορές                                                  35840,63  

Φόροι-Τελη                                                                    5634,94

Έξοδα γραφείων έδρας                                                   11577,08                   

ΔΕΚΟ                                                                                 2195,35               

Καθαριότητα  γραφείων                                                980,00

Αμοιβές Λογιστών                                                               993,65

Διάφορα έξοδα και απρόβλεπτα                                       1432,53  


                                                                                           -----------
ΣΥΝΟΛΟ                                                                        120303,94ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2013                       20098,81
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                    121617,00
                                                                                    ---------------
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ                                      141715,81  ΜΕΙΟΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ                                             120303,94
                                                                                   --------------     
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2014                    21411,87

Το ανωτέρω ταμειακό υπόλοιπο ευρίσκεται κατατεθειμένο κατά το ποσόν των 21391,33 ευρώ στον λογαριασμό όψεως της εταιρείας στην ΑΤΤΙΚΑ BANΚ Αρ.λογ 84757101 και κατά το ποσόν των 20,54 εις χείρας της επιστημονικά υπεύθυνου ΕΛΕΝΗΣ ΠΛΕΞΙΔΑ


                                             ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου